Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Интерлогистика Куриер Еоод

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: 9000 Варна ул. Цар Симеон I, № 32, ет. 4

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: https://www.interlogistica.bg/bg/

„ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР” ЕООД е пощенски оператор, извършващ куриерски услуги съгласно Закона за пощенските услуги.