Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Ескана АД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: 9010 гр. Варна ул."Арх. Петко Момилов” №26

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.eskana.com/

"ЕСКАНА" АД е частно акционерно дружество с предмет на дейност добив и търговия с инертни материали.

Компанията е основен производител на сертифицирани трошенокаменни фракции и естествени пясъци във Варненска област и наследник на бившето държавно предприятие „Инертни материали” гр. Варна, създадено през тридесетте години на миналия век.

Дружеството е водещо в българската минна индустрия, активен член на БАПИМ. Представител е на модерния бизнес в България, с изразена гражданска позиция и отговорно отношение към околната среда и социалните проблеми в регионите, на чиито територии е разположено.

Приоритет на ръководството на “ЕСКАНА” АД е непрекъснато повишаване качеството на работа чрез политика на удовлетворяване изискванията на клиенти и партньори за качество на продуктите, коректно обслужване, грижа за околната среда, здравето и безопасността при работа.

За осъществяване на тази политика в компанията е внедрена и се поддържа интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 като неразделна част от цялостното управление на фирмата.