Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Камара на независимите оценители в България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://public.ciab-bg.com/index.php?action=publications&main_cats_id=2&sub_cats_id=4

Камарата на независимите оценители в България е юридическо лице, създадено със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.)

Камарата на независимите оценители в България е професионална организация на физическите лица, които извършват оценителска дейност на територията на Република България.

Камарата на независимите оценители в България е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. София на 10, 11 и 21 март 2009 год. На Учредителното събрание е приет Устав на Камарата, Кодекс за професионална етика на независимите оценители и са избрани членове и председатели на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика на Камарата.

Камарата на независимите оценители в България е регистрирана по Закона за независимите оценители на 13 май 2009 год. в Регистър БУЛСТАТ.