Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Асоциация на индустриалния капитал в България

Правен статут на организацията: Сдружение

Седалище на организацията: 1113 София, ул. "Фр. Ж. Кюри" № 20, етаж 8

Приблизителен брой членуващи организации: над 110

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна

Уебсайт: http://www.bica-bg.org/index.php?lang=BG

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, 69 браншови камари, над 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на над 342 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 92 общини в страната.

Асоциацията на индустриалния капитал в България се утвърди като говорител на реалния производствен сектор, защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

В своето развитие, Асоциацията е проявявала последователност в провежданите политики и системност в действията, надграждала е постигнатото, била е равно отдалечена от всички политически сили. Доразвивала е най-ценното от създаването си, за да очертае своя организационен облик. Днес тя е единствената организация, обединяваща публичните компании организация в страната. Оттук и трайните й интереси към развитието на капиталовите пазари и постоянството в усилията за положително възприемане на статута на емитентите. В тази насока организацията работи в тясно сътрудничество с инвестиционната общност и с институции както на национално, така и на европейско равнище.

В международен план, Асоциацията е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP). Развитието на услугите от общ интерес отразяват европейския модел на обществото, играят важна роля при осигуряването на социално, икономическо и териториално сближаване в рамките на Европейския съюз и са от жизнено значение за устойчивото развитие на Европа по отношение на по-високи нива на заетост, социална интеграция, икономически растеж и качество на околната среда. Чрез това членство АИКБ черпи опит и привнася в българската социално-икономическа среда най-доброто и прогресивното от европейския икономически модел, включително и от социалното партниране, тъй като CEEP е директен участник в европейския диалог.

Влиянието върху разработването на политики и привнасянето на успешни мерки и добри практики се осъществява и чрез участието на АИКБ както в Европейския икономически и социален съвет, така и в Икономическия и социален съвет на Република България.

АИКБ пое за трети път ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) през 2014 година – сериозна отговорност да координира усилията на работодателските организации при техния диалог с правителство и синдикати.

Кризисният период възложи много тежки задачи на социалните партньори и издигна ролята им в разработването на икономическата политика на страната.

В средносрочен план Асоциация на индустриалния капитал в България ще продължи своята активна работа за подобряване на бизнес средата и формиране на социално-икономически климат, доближаващ се до най-добрите световни практики, за да се осигурят условия за ускорен икономически растеж на България.