Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Стопанска камара - Варна

Правен статут на организацията: Сдружение

Седалище на организацията: Варна 9000, бул. “Съборни” 22

Приблизителен брой членуващи организации: над 420

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна

Уебсайт: http://bia-bg.com/member/147/tab/info

Стопанска камара - Варна, създадена 1982 г. е нестопанска организация, чийто членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност. Една от главните цели на Камарата е да подпомага регионалното развитие, както и да подпомага и насочва разгръщането на стопанската инициатива и активност на членовете си за повишаване ефективността на цялостната им дейност и конкурентоспособност. Камарата защитава и координира интересите на работодателите на национално, индустриално, регионално и браншово ниво и подпомага фирмите-членове за установяване на международни контакти и ефективно търговско коопериране.

СК - Варна подпомага и защитава интересите на членовете, предприятия и предприемачи по въпроси касаещи развитието на деловата среда, индустриалните отношения, особено в частта където роля играе централната и регионалните администрации, в която роля осъществява диалог и със социалните партньори, като участват активно в работата на местните съвети за тристранно сътрудничество, областни и регионални съвети за развитие, различни групи и органи изградени към местните съвети и дирекции, Агенцията по заетост и др.


ДЕЙНОСТИ

- Издаване и заверка на всички видове Сертификати за произход на стоки при износ, съгласно международните норми за търговия. Заверка на външнотърговски документи и проформа фактури.
- Икономически анализи и консултации:
- Приватизационни, пазарни и базисни оценки с лицензирани експерти от Агенцията за приватизация за оценки на: недвижими имоти; машини и съоръжения; цели предприятия и обособени части; за продажба на търг, наемане и пренаемане, ипотеки и др.
- Общински стратегии за развитие и програми за реализация – консултации и разработка.
- Бизнес проекти и проекти за смесени предприятия и дялово участие.
- Обосновки и бизнес планове за кредитиране от банки и други финансови институции.
- Оценки на инвестиционни проекти. Пазарна оценка на фирми и ДМА.
- Тръжна и конкурсна документация за обекти, подлежащи на приватизация, продажба на търг.
- Разработване на проекти и обосновки за малки и средни предприятия
- Консултации при разработване на алтернативни варианти за финансиране – чрез емитиране на акции и облигации.
- Изработване на проспекти на фирми за публично представяне на ценни книжа пред Комисията за ценни книжа и фондови борси.
- Разработване на становища по проекти и изменение на нормативни актове в областта на икономиката и социалното партньорство.