Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Варненска туристическа камара

Правен статут на организацията: Сдружение

Седалище на организацията: Варна 9005, Кв. Чайка, бл. 128

Приблизителен брой членуващи организации: над 130

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна

Уебсайт: http://www.vct-bg.org/index.php?ekod=bg&menu=1

Варненска туристическа камара (ВТК) е регионална туристическа организация, създадена през 1991 год. Тя е приемник на Териториалното сдружение за туризъм и отдих. ВТК обединява на доброволен принцип браншови организации, дееспособни физически лица, юридически лица от сферата на туризма - хотелиерски, ресторантски, туроператорски и туристически агентски фирми, финансови, застрахователни, производствени, транспортни, и търговски дружества, имащи отношение към туризма, учебни заведения, подготвящи кадри за туризма.

Днес броят на членовете й надхвърля 130. ВТК е член на Международния съвет на партньорите в туризма (ICTP), Националния съвет по туризъм и Българска туристическа камара.

Девизът на ВТК е: «Заедно ще постигнем това, което не можем да направим поотделно!»

Целите на организацията са:

Да обединява, преставлява и защитава интересите на своите членове пред български и чуждестранни органи и организации.
Да съдейства за създаване на условия за устойчиво развитието на туризма.
Да съдейства за обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма.
Да подпомага държавните институции и неправителствените организации при изработване на нормативната уредба на отрасъла.
Да участва в промоцията на българския туристически продукт.
Да съдейства за повишаване качеството на туристическия продукт и защитава интересите на потребителите.

Основните функции на ВТК са:

Изразява и отстоява становища и предложения за нормативни актове, отнасящи се за туризма.
Прави проучвания и анализи, дава консултации, извършва експертни оценки и посредничи при решаване на спорове.
Съдейства за развитието на различните направления на туризма - ваканционен, конгресен, маршрутно-познавателен, селски, ловен и пр.
Организира курсове, семинари, обучения и издава сертификати и свидетелства.
Издава бюлетини, регионални брошури, организира участието на фирмите в международни туристически изложения и борси.
Организира ПР-кампании, пресконференции, използва разнообразни форми за комуникация чрез средствата за масово осведомяване.
Извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност за подпомагане постигането на целите.
Организира и участва във вътрешни и международни туристически изложения.
Организира набирането на информация от значение за туризма.
Участва в съвместни международни програми и проекти с други сродни организации.

Органи на управление на Камарата са Общото събрание на членовете, Управителният съвет, Контролният съвет, Председателят, Заместник председателят, Главният секретар.