Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Районен съд Варна

Седалище и адрес: Варна 9000, бул. "Владислав Варненчик" 57

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.vrc.bg/

Районен съд – Варна е основен първоинстанционен съд, един от най-големите и натоварените в страната. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд.
Районен съд - Варна разглежда наказателни, административно-наказателни и граждански дела/ семейни и трудови спорове, за издръжка, за делба на имущество, искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 хиляди лева и др/. Като първа инстанция разглежда дела за територията на гр.Варна и общините Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Долен Чифлик.