Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД)

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  Уебсайт: http://www.atsa.bg/

  Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) e юридическо лице, държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София, което притежава свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване и изпълнява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България, в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване и ратифицираните международни договори в областта на гражданското въздухоплаване, по които Република България е страна.

  Органите на управление на ДП РВД са:

  • Министърът на транспорта;
  • Управителният съвет;
   Генералният директор.

  Правомощията на ДП РВД по чл. 53, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване обхващат всички въздухоплавателни средства, изпълняващи полети в обслужваното въздушно пространство.

  ДП РВД се състои от Централно управление и Центрове за обслужване на въздушното движение. Централното управление е изградено от обща и специализирана администрация.