Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

ЦВЕТА СТОЯНОВА 
Трудов психолог, консултант кариерно развитие GCDF Еврогайдънс посланик на мобилността

„Мисията, която ни обедини при създаването на Мрежата, е да насърчаваме цялостния процес на „учене - реализация на пазара на труда“, като сътворяваме гъвкава образователна и бизнес среда за социално включване на младежите. Висшето образование е една от сферите, която се нуждае от бързи промени и адаптация към потребностите и моделите на учене на новото поколение младежи и пазара на труда. Изграждането на устойчива иновативна партньорска мрежа университет - бизнес, е насочено към стимулиране на мислещи, адаптивни и успешни хора, с доказано формирани професионални умения, които знаят каква кариера искат и да отгледа у тях желание непрекъснато да се развиват и да учат. Идеята на Мрежата, въплъщава в себе си посочените промени в начина на мислене, поведение и комуникация на новите поколения. Функционирането й насърчава активното им и съзнателно съучастие в процеса „учене - реализация на пазара на труда“, по метода „учене чрез правене” и „учене чрез преживяване”. Тя позволява свободно и информирано да вземат решения за желана образователна и професионална квалификация, да учат като работят по казуси и развиват умения за заетост, да получат документална яснота при кандидатстване на стаж или работа, да огласяват своите образователни потребности и трудови предпочитания и чрез виртуалния свят.“


ИВА ПАНАЙОТОВА
Ръководител отдел „Човешки ресурси и администрация“ „КМБ България“ ЕАД

„Присъединихме се към проекта на Икономически университет - Варна: „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество „университет - бизнес“, защото вярваме в неговия успех. Една такава платформа ще даде възможност на двете страни да намерят общи допирни точки и възможности, помагайки си съвместно, да постигат високи резултати. Ние силно вярваме, че бъдещето принадлежи на младите и сме убедени, че ако имат поле за изява, много от тях ще успеят да изградят успешна кариера. Участвайки, в подготовката на подобна платформа, имахме възможността да се запознаем отвътре с нейната функционалност и ползите, които тя би имала, както за студенти, така и за професионалисти, преподаватели и работодатели. Със сигурност успешното разработване на платформата и професионалното поддържане, ще ни дадат възможност да се възползваме от възможностите, които се предвижда да предлага тя. Неминуемо това ще е място, на което ще публикуваме свободни работни места, не само от Варна, заради местоположението на университета, но и обяви от цяла България, както за работа, така и за стаж. В случай на проявен интерес от страна на университета с удоволствие ще споделим своя практически опит, предоставяйки различни казуси и практически задачи, върху които бъдещите професионалисти да имат възможност да размишляват и прилагат своите способности и знания. Разчитаме на платформата да ни даде възможност за достъп до база данни от млади специалисти, които да внесат „свежа кръв“ сред нашите редици, било то като стажанти или като редови персонал, които доказвайки се като лоялни и съвестни млади хора да имат възможност да се развиват в компанията. Вярваме, че, участвайки като партньор в този проект, ще засвидетелстваме пред младите хора нашата вяра в тях, ще съумеем да засилим и затвърдим позициите си на привлекателен и коректен работодател. Убедени сме, че тази платформа би била полезна за развитието и на нашите настоящи служители. Много от тях са студенти в университета, а имаме и много млади хора, които искат да се развиват в компанията и ползвайки платформата ще имат достъп до различна информация, било то за продължаване на образованието, било то за специализация или просто курсове в определена насока. Самите ние, разработвайки своите обучителни програми, бихме могли да ползваме платформата като консултант и източник на актуална информация за тенденциите в бранша. Вярваме, че сред нашите служители има професионалисти, които с готовност биха споделили своя опит пред подходяща аудитория. Силно вярваме в успеха и пожелаваме на бъдещата платформа, нейната популярност да расте с бърза скорост. Надяваме се тя да е в основата на много бъдещи съвместни проекти, които заедно да доведем до успешен край.“

ПЕТЪР ПЕТРОВ
Консултант по съхранение на данни „Адастра България“ ЕООД

„Основен фокус в политиката по управление на човешките ресурси в „Адастра“ е именно постигането на максимална резултатност при наемането на кадри, които да съумеят да реализират целите й, спрямо бизнес изискванията на международните и локални клиенти, както и да разполагат с необходимите знания и умения, които да прилагат успешно в работата си. Улесненият достъп до професионалните профили на студенти, съдържащи индикации за техните знания, умения, интереси и опит, ще подпомогне процеса на подбор в няколко насоки - скъсяване на времето за търсене на подходящи специалисти с конкретна професионална насоченост, разширяване на кръга от потенциални кандидати и на възможностите за избор, в контекста на управление на качеството в процеса на избор на подходящ кадър. Достъпът до профилите на професионалисти (преподаватели) в конкретна област, в сферата на Информационните технологии и възможността за работа с тях като външни консултанти, в голяма степен ще обогати, както кариерното развитие на преподавателите, от гледна точка на възможности за работа по различни, динамични и иновативни проекти, така и от гледна точка на компанията, в контекста на обмяна на опит с висококвалифицирани специалисти, каквито са преподавателите в университета.“

ДОЦ. Д-Р КОСМИН ТИЛЕАГА
Университет „Лучиан Блага“ гр. Сибиу, Румъния

„Предложеният и реализиран от Икономически университет - Варна проект е насочен към подобряване на уменията, необходими на завършващите икономически профил, чрез преподаване, учене през целия живот, младежки дейности и т.н. В този смисъл, университетските институции на двете съседни страни, хармонизират образователните си структури по направления и специалности с изискванията на бизнеса, в очакване на абсолвенти, готови да се адаптират към най-големите предизвикателства на желаната професия. Това всъщност е един друг компонент за по- нататъшното сътрудничество между двата съседни и приятелски университета. Ползите от участието в този проект за двата университета се изразяват в нарасналите възможности за професионално развитие и повишаване на мотивацията, подобряване на ежедневната дейност, както на университетските преподаватели, така и на представителите на бизнеса, с цел по-добра реализация на завършилите студенти.“

ДЕНКА КИРОВА
Управител „Дивас Арт“ ООД, гр. Варна

„Полезността на платформта е взаимна за всички страни. Като част от организация, за мен е важна възможността за достъп и до студентите, и до академичните наставници, тъй като материята за усвояване и приложение не винаги отговаря на действителността. Бихме могли да комуникираме и общуваме именно в тази платформа, за да сме по-успешни, адаптивни и убедителни. Подкрепям визията на платформата, възможностите, които предоставя и предоставеното участие от страна на работодателите. С удоволствие бих препоръчала на други колеги и организации, регистрация и използването на продукта, в това число за предложения за работа, за стажантски програми и като цяло, за пълноценно и устойчиво сътрудничество с университета.“

МИЛЕНА ЦОЛЧОВСКА
Административен директор „Интерсервиз Узунови“ АД

„Създаването на мрежа за сътрудничество между университета и бизнеса осигурява редица ползи, както за университета и за обучаваните студенти, така и за развитието на бизнес организациите. Нашата организация би могла да използва платформата в различни направления, едно от които е свързано с основната мотивация на служителите, а именно „Учене през целия живот”. В организацията ни е идентифицирана ключова област за действие в развитието на работната сила, като осигуряване на развитието на висококвалифицирана, адаптивна работна сила, чрез акцент върху ученето през целия живот и обучение на тези в заетостта. Това действие може да се постигне най-добре със съгласувани, последователни и добре развити тристранни отношения между обучаеми, работодатели и институции за висше образование. Проектът идентифицира нуждите на обучението, в рамките на работни места и изготвя всеобхватен план за партньорство между организациите и Икономически университет - Варна. Проектът ще интегрира и рационализира допълващи инициативи и предлага рамка за улесняване на взаимодействието на работното място.“

 

Сборник с доклади за изграждане на UEBN