Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

    Иновативната мрежа за сътрудничество между Икономически университет – Варна и бизнеса (UEBN) е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG051РО001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес“. Бенефициент по проекта е Икономически университет – Варна, а партньори са Варненската търговско-индустриална камара и университетът „Лучан Блага“ – Сибиу, Румъния. Продължителността на проекта е 24 месеца (от 01.06.2013 г. до 31.05.2015 г.) с бюджет 192 860 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ от ЕС).  

          Разработеният модел за устойчиво взаимодействие между университета и бизнеса се базира на анализ на добри иновативни практики в областта на изграждането и функционирането на партньорски мрежи университет-бизнес, подпомагащи социалното включване на студентите. Моделът представя иновативната партньорска мрежа като система, състояща се от подсистемите: кариерно развитиеобразователен процес и консултиране на бизнеса.

   Основната цел на проекта е изграждането и поддържането на устойчива платформа за сътрудничество на университета и бизнеса, в т.ч. установяването на продуктивен диалог с външната среда, насочен към задоволяване на потребностите на страните и същевременно подпомагане на успешната реализация на завършващите висше образование лица. 

  Предложената социална иновация следва да създаде иновативен канал за комуникация с бизнеса, подпомагащ социалната интеграция на младежите към местни бизнес структури; да подобри организацията на практическото обучение на студентите на базата на широка мрежа от договори за партньорство с бизнеса; да повиши качеството на обучението в ИУ-Варна и Колеж по туризъм - Варна към университета със стандартите на европейското висше образование и потребностите на икономиката и обществото от квалифицирани кадри; да съдейства за по-лесна адаптация на завършилите студенти в практиката.