Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: БАНКА ДСК ЕАД

Приемане на млади специалисти на професионална учебна практика в Банка ДСК
Приемът на млади специалисти в поделенията на Банката и в Централно управление на професионална учебна практика се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа:
o І-ви етап: “Преглед и класиране по документи”;
o ІІ-ри етап: “Събеседване / структурирано интервю”.
Изискуем набор от документи на кандидатите за професионална учебна практика:
o мотивационно писмо, където да бъде посочена конкретната област / дейност, в която кандидатът желае да проведе професионална учебна практика;
o автобиография (“СV”) с приложена актуална снимка.
При допълнително поискване се представят:
o Препоръка от обучаващото ВУЗ или специализирано средно училище;
o Копие на студентска книжка или академична справка / респ. на ученически бележник.
При подаването на горе описаните документи, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с очаквания” (свободен текст).
Изисквания към кандидатите за професионална учебна практика:
o студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално ІІ-ри курс;
o ученици в специализирани училища със специалности в областите “икономика” и “информационни технологии” – предпоследна и последна учебна година, съобразно предвидената в годишната учебна програма задължителна учебна практика;
o студенти в І-ви и ІІ-ри курс във ВУЗ, но с придобито средно-специално образование в областите “икономика” и “информационни технологии”;
Основните времеви параметри на професионалната учебна практика и часовата ангажираност се договарят индивидуално с кандидатите.
Основни времеви параметри: минимум – 1 (един) месец / респ. 30 календарни дни; максимум – 3 (три) месеца / респ. 90 календарни дни.
Часова ангажираност в 1 работен ден: минимум 4 работни часа; максимум 8 работни часа.
Възможно е преминаване през повече от 1 (едно) приемащо звено (“ротация на позиции за учебна практика”) в рамките до максимално допустимото времетраене.
Приемът на млади специалисти на професионална учебна практика е целогодишен.

За повече информация, моля, посетете раздел "Кариери" в интернет страницата на Банката - www.dskbank.bg, където ще получите и актуална информация за свободните работни места.
Информация, свързана с “Банка ДСК” ЕАД, можете да намерите на сайта на Банката: www.dskbank.bg