Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: БАНКА ДСК ЕАД

Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК ЕАД

За всички студенти в 3 или 4 курс на тяхното икономическо образование, както и наскоро завършили икономически специалности, Банка ДСК предлага възможност за практическо обучение в сегмент Корпоративно банкиране (Корпоративен център – София, Бизнес центровете и Бизнес зоните на Банката в страната) в рамките на период до 3 месеца.

Ние Ви предлагаме възможност да надградите академичните си познания с практически опит, придобит в професионална среда на едно от най-динамичните направления в Банката.
Програмата цели да обогати познанията на младите специалисти, но също така и да им съдейства за ориентация към по-нататъшната професионална реализация.
За Вашето качествено практическо обучение ще помогне младият и динамичен екип от опитни професионалисти, работещи в сегмент Корпоративно банкиране на Банка ДСК.

Как може да се включите в програмата:

Приемът на млади специалисти за професионална учебна практика в Корпоративен център – София, Бизнес центровете и Бизнес зоните на Банка ДСК в страната се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа:
• І-ви етап: “Преглед и класиране по документи”;
• ІІ-ри етап: “Събеседване / структурирано интервю”.

Изискуем набор от документи на кандидатите за професионална учебна практика:
• мотивационно писмо, където да бъде посочена конкретната област / дейност, в която кандидатът желае да проведе професионална учебна практика;
• автобиография (“СV”) с приложена актуална снимка.
• При допълнително поискване се представят:
 Препоръка от обучаващото ВУЗ или специализирано средно училище;
 Копие на студентска книжка / академична справка с информация за резултатите от положените към момента на кандидатстване изпити;
 Копие на диплома за завършено Висше образование – в случаите когато кандидатите са Бакалаври и следват магистратура.

При одобрен прием, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с очаквания” (свободен текст).

Изисквания към кандидатите за професионална учебна практика:
1. Образователно равнище и етап от обучението към момента на кандидатстване: студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално ІІI-ти курс;
2. владеене на писмен и говорим английски език;
3. ползване на втори чужд език или предоставяне на сертификат за достигнато ниво на владеене на английски език ще се счита за предимство.

Основните времеви параметри на професионалната учебна практика – обща продължителност и дневна часова ангажираност се договарят индивидуално с всеки кандидат.

Основни времеви параметри: от 1 до 3 месеца.
Часова ангажираност в 1 ден: минимум 4 часа, максимум 8 часа.

Приемът на млади специалисти на професионална учебна практика е целогодишен.

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.