Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: Община Русе

Информация за практическото обучение

Събиране и систематизиране на информация, свързана с възможностите за финансиране по оперативните програми и от други донори; обработка на база данни; проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с разработването, изпълнението и мониторинга на проекти, финансирани от ЕС и други местни, регионални, национални и международни донори..

Условия на работа

Осигуряване на работно място с достъп до компютър и интернет,

Задачи, които ще изпълнява студентът

Ще участва при :

• изготвянето на анализи и прогнози;

• провеждане на проучвания;

• разработване на проектни предложения;

• разработване на документация за кандидатстване по актуални конкурси;

• процедура по изготвяне и съгласуване на административни документи;

• изготвяне на презентации;

• други дейности на дирекцията.

 

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

1. Запознаване със структурата на общинската администрация.

2. Практическо прилагане на теоретичните знания придобити в учебния процес.

3. Умения за работа в екип.

4. Комуникативни и аналитични умения

 

Очаквани резултати от практическото обучение

Придобити умения за работа в реална работна среда, запознаване със секторните политики за развитие на местно ниво, както и активно участие в цялостната дейност на отдел „Международно сътрудничество и проекти“.

 

Изисквания към студентите

Необходими знания

Базови знания по професионалното направление

Необходими умения

Комуникативни умения

Компютърни умения

Английски език

Необходими качества и други изисквания към студентите

Желание за обучение и развитие в професионалната сфера