Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: Про Баланс ЕООД

Счетоводната кантора предлага възможност на всички мотивирани лица, да се запознаят отблизо с практическите аспекти на счетоводното отчитане в настоящата бизнес-среда в РБългария.

За нас счетоводството не е скучна и еднообразна работа. Разнообразието на бизнеса е в основата на гъвкавия подход, който използваме при предлагане на счетоводни, финансови и консултантски услуги за оптимизиране на дейността на клиентите ни.  Някои от тях са: текущо счетоводно отчитане, годишно счетоводно приключване, регистрация/дерегистрация по ЗДДС, изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, VIES  и Интрастат, декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ, финансово-счетоводен анализ, представяне в хода на данъчни производства, ТРЗ и ЛС - всички документи, декларации и образци съгласно действащото трудово и осигурително законодателство в България и други.

Кандидатите, които ще бъдат привлечени от нашето предложение трябва да бъдат теоретично подготвени и любознателни, с желание за работа и отговорно отношение към професията.