Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Име на компанията: Давора ООД

С времето сме показали, че можем да помогнем с кариерното развитие на ученици, студенти и активно търсещи работа посредством ученически стажове, студентски практики и други оперативни програми на Бюрото по труда. Да ви запознаем с възможностите за професионална реализация, съобразена с динамиката на пазара на труда.

Очаквате ли счетоводството да е скучна и еднообразна дейност? Ние ще ви изненадаме – възможностите ни са толкова големи, колкото е голямо разнообразието на бизнеса. Използваме гъвкав подход и съобразявайки се с желанията и потребностите на всеки наш клиент, предлагаме разнообразни услуги и цялостни решения за оптимизиране на дейността.

 

Ето някои от тях:

 • Текущо счетоводно отчитане в съответствие със счетоводните норми и приложимите Счетоводни стандарти
 • Годишно счетоводно приключване
 • Абонаментно пълно счетоводно обслужване
 • Регистрация/дерегистрация по ЗДДС
 • Данъчни услуги и консултации, изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС вкл. VIES и Интрастат, както и Годишни данъчни деклрации по ЗКПО, ЗДДФЛ
 • Представяне в хода на данъчни производства
 • Финансово-счетоводен анализ на дейността
 • Изготвяне на статистически форми и отчети
 • ТРЗ и ЛС – изготвяне на всички документи, декларации и образци, съобразно изискванията на действащото трудово и осигурително законодателство
 • Подготовка и съдействие при кандидатстване и управление на проекти по Европейски програми и фондове
 • Подготовка на документи за регистрация/ дерегистрация и Лицензи в различни държавни агенции и институции според спецификата на бизнеса - Комисия за защита на личните данни, РИОСВ, ИАРА