Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

1. Длъжност, административна структура: 2 щатни бройки за длъжността „старши митнически инспектор” в Митница Варна.

2. Описание на длъжността съгласно утвърдените длъжностни характеристики: старшият митнически инспектор в сектор „Оперативен контрол“, отдел „Митническо разузнаване и разследване“ извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. Предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършва дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол, както и пряко осъществява митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България; обезпечава точното и правилно прилагане на нормативните и други актове; участва в реализирането на митническата политика на държавата и Европейския съюз; осъществява контрол на стоки, превозни средства, лица, митнически, акцизни и др. придружаващи документи, включително по електронен път; използва внедрените в митническата администрация информационни системи; удостоверява с подпис и личен митнически печат извършените от него контролни действия, в съответствие с нормативните и административните изисквания; своевременно обработва представените митнически и придружаващи ги документи и при установяване на несъответствия, грешки или нарушения, възникнали в процеса на обработка, предприема необходимите мерки, а в случай че не може или няма необходимите правомощия – информира незабавно прекия си ръководител; установява недостатъците и слабостите, възникващи в процеса на работа, отстранява ги или, ако няма правомощията да ги отстрани, информира своевременно прекия си ръководител; прилага административно-наказателни разпоредби, като съставя актове или фишове; осъществява взаимодействие с други контролни органи и институции съгласно инструкциите за взаимодействие; прави предложения за усъвършенстване на митническата оперативна дейност; усъвършенства постоянно професионалната си квалификация; участва в процеса на квалификация и преквалификация на митническите служители; извършва проверки по Закона за акцизите и данъчните складове на лицензираните складодържатели, регистрираните по закона лица, освободените от акциз крайни потребители, както и всички други лица, извършващи дейности с акцизни стоки; изготвя в законосъобразния срок последващите документи – протоколи и други; предоставя информация на сектор „Разузнавателна информация и анализ на риска“ за целите на анализа на риска; събира, анализира и обобщава доказателства за извършени нарушения за целите на административнонаказателното производство; своевременно осигурява предоставянето на документацията на разследващите органите при наличие на данни за престъпление по Наказателния кодекс; предава в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи” започнатите административно¬наказателни преписки и всички документи по тях; изпълнява функциите на орган по приходите съгласно Данъчно-осигурително процесуалния кодекс; оказва съдействие на други митнически служители в случаи на разкрита контрабанда на наркотични вещества и прекурсори; осъществява документален и физически контрол на превозни средства и товари по сигнали или при наличие на сериозни данни, предоставени от други митнически или полицейски служители; води документална отчетност в случаи на разкрита контрабанда, открити тайници, извършени рутинни проверки и други; при необходимост извършва личен преглед на проверяваните лица; извършва претърсвания и изземвания на стоки, които са били или е трябвало да бъдат обект на митнически надзор и контрол и свързаната с тях документация в офиси, служебни и други помещения, както и личен обиск на намиращите се в тях лица, при спазване разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс; при извършване на проверки в хода на митническото разузнаване, когато се възпрепятства тяхното провеждане или когато са налице данни за укриване на факти и обстоятелства, които са от значение за случая, извършва претърсване и изземване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс; подава незабавно информация на Националния център за разкрити празни тайници и митническа разузнавателна информация като изпраща по факс и електронна поща цялата налична документация по случая; задържа лица, за които има данни, че са извършили престъпление по чл. 234, 242, 242а и 251 от НК и съществува реална опасност да се укрият или извършат престъпление; прилага мерки по защита на правата върху интелектуалната собственост; познава и спазва Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Кодекса за поведение на митническия служител; спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана информация; извършва и други дейности и задачи, възложени с вътрешноадминистративен акт от непосредствен или висшестоящ ръководител.

3. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността
- образование: висше;
- област на висше образование: Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Сигурност и отбрана с професионално направление „Национална сигурност“; Технически науки;
- минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионален опит: 2 години в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика или IV младши ранг.

4. Допълнителни изисквания за длъжността:
- компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на митническото и акцизно законодателство;
- да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците.

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- умение за работа в екип.

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 2.

7. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 900 лева.

8. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- изследване за професионална и психологическа пригодност, съгласно Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“: тест за интегритет и тест за изследване на интелектуалните способности. Кандидатите, които след извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до следващия заключителен етап;
- интервю.

9. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина.).

10. Място и срок за подаване на документите:
документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Митница Варна на адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” № 2, в срок до 07.08.2017 година включително; телефон за контакти: 052/689516.

11. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Агенция „Митници” – www.customs.bg.