Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „митнически инспектор” в Митница Варна.

2. Описание на длъжността съгласно утвърдените длъжностни характеристики: митническият инспектор в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи”, отдел „Митническо разузнаване и разследване” извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. Предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършва дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол, както и пряко осъществява митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България; обезпечава точното и правилно прилагане на нормативните и други актове; участва в реализирането на митническата политика на държавата и Европейския съюз; осъществява контрол на стоки, пощенски пратки, превозни средства, лица, митнически, акцизни и др. придружаващи документи, включително по електронен път; използва внедрените в митническата администрация информационни системи; удостоверява с подпис и личен митнически печат извършените от него контролни действия, в съответствие с нормативните и административните изисквания; своевременно обработва представените митнически и придружаващи ги документи и при установяване на несъответствия, грешки или нарушения, възникнали в процеса на обработка, предприема необходимите мерки, а в случай че не може или няма необходимите правомощия – информира незабавно прекия си ръководител; установява недостатъците и слабостите, възникващи в процеса на работа, отстранява ги или, ако няма правомощията да ги отстрани, информира своевременно прекия си ръководител; прилага административнонаказателни разпоредби, като съставя актове или фишове; осъществява взаимодействие с други контролни органи и институции съгласно инструкциите за взаимодействие; прави предложения за усъвършенстване на митническата оперативна дейност; усъвършенства постоянно професионалната си квалификация; участва в процеса на квалификация и преквалификация на митническите служители; изготвя становища във връзка с прилагането на митническото законодателство и на другите нормативни актове при дейността на Митница Варна; разглежда възражения по съставените актове и изготвя становища и отговори по тях; дава обосновани становища при необходимост за прекратяване на административнонаказателните преписки (АНП); следи и дава становища относно приложението на нормативните разпоредби във връзка с граничните мерки за защита на права върху интелектуалната собственост; изготвя проекти на наказателни постановления за нарушения на Закона за митниците (ЗМ), Валутния закон, Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и Закона за пътищата; изготвя проекти на споразумения за прекратяване на АНП за нарушения на ЗМ и ЗАДС; изготвя проекти на заповеди за налагане на принудителни административни мерки, както и заповеди за отмяната им в предвидените законови случаи; изпраща писма до нарушители, до други митнически учреждения, държавни и общински администрации във връзка с връчване на актове, наказателни постановления и заповеди, връчва актове, наказателни постановления и заповеди; изпраща жалби, окомплектовани с преписките до съда; разглежда молби, сигнали, предложения във връзка с прилагането на административно наказателните разпоредби за митнически, акцизни и валутни нарушения и подготвя отговори по тях; поддържа водения от сектора регистър на образуваните АНП и издадените наказателни постановления и движението на административнонаказателните преписки–електронни регистри и на хартия /Главна книга, азбучници/; въвежда данни в електронната система „Българска интегрирана митническа информационна система“ - модул Административно-наказателно производство, „Автоматизирана информационна система за деловодство и административна дейност“, Регистър „Задължения към митническата администрация“ и други електронни системи; познава и спазва Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Кодекса за поведение на митническия служител; спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана информация; извършва и други дейности и задачи, възложени с вътрешноадминистративен акт от непосредствен или висшестоящ ръководител.

3. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността
- образование: висше;
- област на висше образование: Социални, стопански и правни науки с професионално направление „Икономика” или „Право”, Технически науки;
- минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионален опит: не се изисква.

4. Допълнителни изисквания за длъжността:
- компютърна грамотност: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на митническото и акцизно законодателство;
- да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците;

5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- умение за работа в екип.

6. Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.

7. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 700 лева.

8. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- изследване за професионална и психологическа пригодност, съгласно Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“: тест за интегритет и тест за изследване на интелектуалните способности. Кандидатите, които след извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до следващия заключителен етап;
- интервю.

9. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

10. Място и срок за подаване на документите:
документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Митница Варна на адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” № 2, в срок до 07.08.2017 година включително; телефон за контакти: 052/689516.

11. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Агенция „Митници” – www.customs.bg.