Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

На 07 март 2017 г. /вторник/ от 10.15 часа - зала 128 в ИУ- Варна се проведе публична лекция на тема ”Знанието - основание за граждански контрол върху работата на Апелативен съд Варна и отговорна заявка за сигурно бъдеще” с представител на юридическата практика –Росица Тончева – съдия в Наказателно отделение на Апелативен съд Варна.
На срещата присъстваха около 200 студенти – ОКС „Бакалавър“, различни специалности, курс първи на Икономически университет - Варна.
На публична лекция-дискусия на тема ”Знанието - основание за граждански контрол върху работата на Апелативен съд Варна и отговорна заявка за сигурно бъдеще” се засегнаха въпроси свързани с работата на съдебната система и в частност на наказателен съдия, проблематиката на делата, които се разглеждат, интересни казуси от практиката, дела от обществен интерес и се дебатира по въпроси отправени от студентите.
Съдия Росица Тончева разясни на студентите целта на проекта „Гражданско наблюдение“ , а именно студентите да влизат в съдебната зала без да са обявили график на посещенията и наблюдават :
• Публичност и прозрачност на съдебните процедури;
• Разбираемост на съдебните процедури;
• Етично поведение на магистратите;
• Достъпност до съдебната среда;
• Ефективност на електронните услуги.
За да разпознават всеки един от тези показатели, младите хора се учат и в този процес на придобиване на знания за това как работи съдебната система, студентите имат нужда едновременно от теоретичните знания придобити на студентската скамейка в ИУ-Варна и от посещения на място в съдебна зала подпомогнати от своя ментор.
След приключване на мероприятието беше изразено становище, свързано с дисциплината „Основи на правото“ от присъстващите студенти – че това представлява интересен приложен аспект на изучаваната дисциплина и са получени отговори на въпроси, свързани с наказателната материя. Подадена беше заявка и за други такива мероприятия , които да им дават връзката теория-практика и да обогатяват тяхната правна култура.